Faculty

Cong Wang
Associate professor

IEEE senior member

Department of Computer Science
City University of Hong Kong

Research Staff

Yu Guo
Postdoc

PhD CityU 2019
MSc CityU 2014
BEng NEU 2013
Cheng Tan
Postdoc

PhD WuhanU 2018
BEng WuhanU 2011
Lei Xu
Postdoc

PhD NJUST 2019
BSc ANU 2012
Ruochen Wang
Research assistant

BSc CityU 2019
Jiasi Weng
Research assistant

PhD JNU 2017-present
BEng SCAU 2016

Postgraduate Student

Yifeng Zheng
PhD student
2015 - present

BEng South China University of Technology
(will join CSIRO Data61 as Postdoctoral Fellow)
Xinyu Wang
PhD student
2016 - present

BEng East China Jiaotong University
Huayi Duan
PhD student
2016 - present

BSc City University of Hong Kong
Jing Yao
PhD student
(Joint scheme with Xi'an Jiaotong University)
2014 - present

MSc Xi'an Jiaotong University
BEng Shaanxi Normal University
Shengshan Hu
PhD student
(Joint scheme with Wuhan University)
2016 - present

BEng Wuhan University
Chengjun Cai
PhD student
2017 - present

BEng Jinan University
Yuefeng Du
PhD student
2018 - present

BSc City University of Hong Kong
Xiangyi Meng
PhD student
2018 - present

BEng Xiamen University
Yufei Chen
PhD student
(Joint scheme with Xi'an Jiaotong University)
2019 - present

BEng Xi'an Jiaotong University
Anxin Zhou
PhD student
2019 - present

BEng University of Science and Technology of China
Zhengxiang Zhou
PhD student
2019 - present

BEng Chinese University of Hong Kong, Shenzhen

Alumni and Visitor

Name Position in Lab Known Position
Helei Cui PhD student, Research fellow Associate professor (tenure-track), Northwestern Polytechnical University, China
Zhenkui Shi PhD student Lecturer, Guangxi Normal University, China
Leo Yu Zhang Research associate Lecturer (Assistant professor), Deakin University, Australia
Xingliang Yuan PhD student, Research fellow Lecturer (Assistant professor), Monash University, Australia
Jinghua Jiang PhD student Senior engineer, Baidu, Shenzhen
Chengcheng Dai PhD student Research engineer, Huawei Hangzhou, China
Fei Chen Postdoc Lecturer, Shenzhen University, China
Yilei Chu Undergraduate student Software engineer, Facebook, US
Jianxiong Lin Undergraduate student MSc student, University of California San Diego, US
Yuqi Li Undergraduate student PhD student, University of Illinois at Urbana–Champaign, US
Hang Sun Undergraduate student MSc student, University of Southern California, US
Yan Zhang MSc student Researcher, Create Technology & Science Co., Ltd, China
Yiying Zhang Summer intern MSc student, Yale University, US